Tagasi andmete ja privaatsuse juurde

Privaatsuspoliitika

Teamtailoriga värbamise privaatsuspoliitika

Teamtailor pakub värbamiste haldamise ja värbamisprotsessi lihtsustamise teenust („teenus“) ettevõtte Motonet Eesti nimel („vastutav töötleja“, „meie“ jne). On tähtis, et teenust kasutavad isikud („kasutajad“) tunneksid end selles osas turvaliselt ja teaksid, kuidas me käitleme värbamisprotsessis kasutaja isikuandmeid. Pingutame selle nimel, et tagada isikuandmete kaitsmisel kõrgeimate standardite järgimine. Me töötleme, haldame, kasutame ja kaitseme kasutaja isikuandmeid kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga („privaatsuspoliitika“).

1. Üldist

Vastavalt hetkel kehtivale seadusandlusele oleme me vastutav andmetöötleja. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga hallata ja hõlbustada töötajate värbamist meie ettevõttes.

2. Isikuandmete kogumine

Vastutame isikuandmete töötlemise eest, mida kasutajad esitavad teenusele või mida me kogume muul viisil seoses teenusega.

Millal ja kuidas me isikuandmeid kogume
Kogume kasutajatelt nende kohta isikuandmeid, kui kasutajad:

  • esitavad teenuse kaudu või muul viisil kandideerimisavalduse, lisades oma isikuandmed ise või kasutades kolmandast poolest allikat nagu Facebook või LinkedIn; ja
  • kasutavad teenust meie töötajatega ühenduse loomiseks, lisades enda kohta isikuandmeid ise või kasutades kolmanda poole allikat nagu Facebook või LinkedIn;
  • esitavad isikut tuvastada võimaldavaid andmeid vestluses (teenust kasutaval veebisaidil) ja sellised andmed on kandideerimisprotseduuri seisukohast asjakohased.

Me kogume andmeid kolmandatelt pooltelt, nt Facebookist, Linkedinist ja muudest avalikest allikatest. Seda nimetatakse andmete hankimiseks ja seda teevad käsitsi meie töötajad või toimub see teenuses automaatselt.

Mõnel juhul võivad olemasolevad töötajad soovitada potentsiaalseid kandidaate. Töötajad lisavad sellisel juhul nende potentsiaalsete kandidaatide kohta isikuandmeid. Kui seda tehakse, loetakse potentsiaalset kandidaati selle privaatsuspoliitika kontekstis kasutajaks ja teavitatakse andmete töötlemisest.

Kogutavate ja töödeldavate isikuandmete tüübid
Teenuse kaudu kogutakse isikuandmeid, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks nime, meiliaadressi, piltide ja videote, Facebooki ja LinkedIni kontode andmete, värbamise käigus esitatud küsimuste vastuse, tiitlite, hariduse ja muu teabe põhjal, mida kasutaja või teised on teenuse kaudu esitanud. Kogutakse ja töödeldakse ainult andmeid, mis on värbamisprotsessi seisukohast asjakohased.

Töötlemise eesmärk ja õiguspärasus
Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on värbamise haldamine. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi lihtsustada ja hõlbustada värbamist.

Isikuandmed, mida töödeldakse koondanalüüsi või turu-uuringute eesmärgil, muudetakse alati anonüümseks. Selliseid isikuandmeid ei saa kasutada konkreetse kasutaja tuvastamiseks. Seega ei loeta neid andmeid isikuandmeteks.

Andmesubjekti nõusolek
Kasutaja nõustub oma isikuandmete töötlemisega, mille eesmärgiks on vastutava töötleja poolne värbamise haldamine. Kasutaja nõustub, et isikuandmeid kogutakse teenuse kaudu, kui kasutajad:

  • esitavad teenuse kaudu kandideerimisavalduse, lisades enda kohta isikuandmeid ise või kolmanda poole allikast nagu Facebook või LinkedIn, ja vastutav töötleja võib kasutada väliste allikate tööriistu täiendava info lisamiseks; ja
  • kui kasutajad kasutavad teenust vastutava töötleja värbamisosakonnaga ühenduse loomiseks, lisades enda kohta isikuandmeid ise või kolmanda poole allikast nagu Facebook või LinkedIn.

Kasutaja annab vastutavale töötlejale samuti õiguse koguda kasutaja kohta avalikult kättesaadavat teavet ja panna selle kokku kasutamiseks värbamisprotsessis.

Kasutaja nõustub, et eeltoodud punktides a) ja b) kirjeldatud kogutud andmeid töödeldakse vastavalt allolevatele jaotistele „Säilitamine ja edastamine“ ning „Kui kaua isikuandmeid töödeldakse“.

Kasutajal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes vastutava töötlejaga ühendust punktis 9 antud kontaktandmete vahendusel. Selle õiguse kasutamine võib siiski tähendada, et kasutaja ei saa kandideerida konkreetsele töökohale või kasutada teenust muul viisil.

Säilitamine ja edastamine
Teenuse kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse EL-is/EMÜ-s, sellises kolmandas riigis, mille isikuandmete kaitse tase loetakse Euroopa Komisjoni hinnangul piisavaks, või selliste teenusepakkujate poolt, kellega on sõlmitud siduvad lepingud, mis vastavad täielikult andmete kolmandasse riiki edastamise seaduslikkuse nõuetele (nt Privacy Shield), või teiste teenusepakkujate poolt, kui on rakendatud piisavaid abinõusid edastatavate andmete andmesubjektide õiguste kaitsmiseks. Selliste piisavate abinõude kohta dokumentatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades punktis 9 loetletud kontaktandmeid.

Kui kaua isikuandmeid töödeldakse
Kui kasutaja ei vaidlusta kirjalikult oma isikuandmete töötlemist, säilitame ja töötleme isikuandmeid seni, kuni peame seda vajalikuks eelnimetatud eesmärkide täitmiseks. Pidage meeles, et kandidaat (kasutaja) võib olla huvitatud tulevasest värbamisest ja selleks võime kasutajate isikuandmeid säilitada seni, kuni need muutuvad potentsiaalsete värbamiste seisukohast väärtusetuks. Kui teie kui kasutaja ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldaks sellel eesmärgil (tulevane värbamine), võtke meiega ühendust, kasutades 9. punktis toodud kontaktandmeid.

3. Kasutajate õigused

Kasutajatel on õigus taotleda infot meie töödeldavate isikuandmete kohta, teavitades meid sellest kirjalikult allolevas 9. punktis toodud kontaktandmete kaudu. Kasutajatel on õigus saada tasuta üks (1) koopia oma töödeldavatest isikuandmetest. Täiendavate koopiate soovi korral on vastutaval töötlejal õigus võtta selle eest mõistlikku tasu kaasnevate halduskulude katteks.

Kasutajatel on õigus lasta vajadusel parandada enda kohta käivaid ebaõigeid isikuandmeid, esitades kirjaliku taotluse 9. punktis esitatud kontaktandmete kaudu.

Kasutajal on õigus nõuda andmete kustutamist või töötlemise piiramist ja vaidlustada töötlemine teatud juhtudel õiguslike huvide alusel.

Kasutajal on õigus tagasi võtta oma isikuandmete töötlemise nõusolek, mille kasutaja on andnud vastutavale töötlejale. Selle õiguse kasutamine võib siiski tähendada, et kasutaja ei saa kandideerida konkreetsele töökohale või kasutada teenust muul viisil.

Kasutajal on teatud tingimustel andmete ülekandmise õigus, mis tähendab õigust saada oma isikuandmed ja edastada need teisele vastutavale töötlejale, kui see ei mõjuta negatiivselt teiste õigusi ja vabadusi.

Kasutajal on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus endaga seotud isikuandmete töötlemise kohta, kui kasutaja arvates rikub see isikuandmete kaitse seadusi.

4. Turvalisus

Meie jaoks on isikuandmete kaitse tähtis ja seega töötame aktiivselt selle nimel, et kasutajate isikuandmete töötlemisel rakendataks erilist hoolikust. Rakendame mõistlikult oodatavas ulatuses meetmeid, et kasutajate ja teiste isikute isikuandmeid töödeldaks turvaliselt, kooskõlas selle privaatsuspoliitika ja GDPR-iga.

Siiski pole andmete internetis ja mobiilsidevõrkude kaudu edastamine kunagi täiesti riskivaba, seega toimub andmete edastamine nende edastaja omal riisikol. On tähtis, et ka kasutajad kohustuksid tagama oma andmete kaitsmise. Kasutaja vastutab oma sisselogimisandmete saladuses hoidmise eest.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele pooltele

Me ei müü ega edasta kasutajate isikuandmeid muul viisil kolmandatele pooltele.

Võime kasutajate isikuandmed edastada:

  • oma töövõtjatele ja alltöövõtjatele, kes tegutsevad meie andmetöötlejate ja alam-andmetöötlejatena kooskõlas meie juhistega, et osutada teenust;
  • ametivõimudele või õigusnõustajatele kuriteo või sobimatu käitumise kahtluse korral; ja
  • ametivõimudele, õigusnõustajatele või muudele osapooltele, kui seda nõuab meilt seadus või ametiasutuse ettekirjutus.

Edastame kasutajate isikuandmeid ainult sellistele kolmandatele pooltele, keda me usaldame. Valime partnereid hoolikalt, et tagada kasutajate isikuandmete töötlemine kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusandlusega. Teeme koostööd järgmist liiki isikuandmete töötlejatega: Teamtailor, kes pakub meile teenust, serveri- ja veebimajutusteenust pakkuvad ettevõtted, meiliteenust pakkuvad ettevõtted, videotöötlusettevõtted, andmete kogumise ettevõtted, analüüsiteenuse ettevõtted ja muud teenuse pakkumisega seotud ettevõtted.

6. Koondandmed (anonümiseeritud isikuandmed)

Võime jagada kolmandate pooltega koondandmeid. Koondandmed on sellisel juhul koostatud teenuse kaudu kogutud info põhjal ja võivad sisaldada näiteks teenuse kasutamise võrguliikluse või geograafilise asukoha statistikat. Koondandmed ei sisalda mingit teavet, mille põhjal saaks tuvastada konkreetseid isikuid, nii et neid ei loeta isikuandmeteks.

7. Küpsised

Kui kasutajad kasutavad teenust, võidakse kasutusinfo salvestada küpsiste kujul. Küpsised on passiivsed tekstifailid, mis salvestatakse teenuse kasutamise ajal kasutaja seadme (nt arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti) veebibrauseris. Kasutame küpsiseid, et täiustada kasutaja jaoks teenuse kasutamise kogemust ning koguda selle kohta andmeid, nt teenuse kasutamise statistikat. Seda tehakse teenuse kaitsmiseks, haldamiseks ja täiustamiseks. Küpsiste kaudu kogutavad andmed võivad mõnel juhul olla isikuandmed ja neid reguleerib sellisel juhul meie küpsiste poliitika.

Kasutajad saavad küpsiste kasutamise igal ajal keelata, muutes oma seadmes kohalikke sätteid. Küpsiste keelamine võib mõjutada teenuse kasutamise kogemust, nt ei pruugi sellisel juhul töötada mõned funktsioonid.

8. Muudatused

Meil on õigus igal ajal privaatsuspoliitikat muuta või täiendada. Teenuses on alati saadaval privaatsuspoliitika uusim versioon. Uus versioon loetakse kasutajatele teatavakstehtuks, kui kasutaja on saanud meili, mis teatab uuest versioonist (meiliaadressil, mille kasutaja on andnud seoses teenuse kasutamisega), või kui kasutajat on muul viisil teavitatud uuest privaatsuspoliitikast.

9. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi, soovite lisateavet oma isikuandmete käitlemise kohta või soovite meiega muus küsimuses ühendust võtta, kasutage alltoodud kontaktandmeid: Motonet Eesti kati.lempinen@bromangroup.fi

Kas juba töötate ettevõttes Motonet Eesti?

Värbame koos ja leiame teie järgmise kolleegi.

Teamtailor

Karjäärisait Teamtailor